top of page

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ 

MADDE – 1 TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sk. Rings Rezidance No:10 D:42 Kat:2 Sancaktepe -İstanbul adresinde bulunan KarıncaEvent Organizasyon Turizm Reklam Bilişim Otomotiv Limited Şirketi’ne ("Şirket") ait ve Şirket tarafından işletilen Super Color Kids, Dolphin & Friends, Space Robo, Kids For Stories mobil uygulamalarında ki www.beementalkids.com web sitelerindeki (“BeeMentalKids”) BeeMentalKids ürünlerini/hizmetlerini kullanan tüm kişiler (“Üye”) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir. Şirket ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE – 2 SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Şirket’in sahibi olduğu  üzerinden Üye’nin alacağı Hizmet’in yararlanma ve kullanma koşullarının belirlenmesidir.

MADDE – 3 TANIMLAR

“Hizmet”: Şirket, kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, tabletlerde veya kurumsal web sitesinde sunmuş olduğu Dolphin& Friends; 3+ yaş ve üzere okul öncesi ve Space Robo; 6-11 yaş ilkokul çocuklara yönelik zihinsel potansiyeli etkin kullanmayı sağlayan ve problem çözme yeteneğini geliştirici hafıza egzersizleri, dikkat ve konsantrasyon egzersizleri, mantık ve muhakeme egzersizleri, görsel zeka ve kavramlaştırma egzersizleri gibi çeşitli beyin egzersizleri hizmetlerini sunmaktadır.

Ayrıca Super Color Kids; 3+ yaş ve üzeri tüm çocuklar için interaktif boyama ve sayıları harfleri öğrenmeye yönelik çizerek ve eğlenerek öğrenebileceği hizmetleri sunmaktadır.

Ayrıca Kids For Stories; uygulaması ile 3+ yaş ve üzeri çocuklara yönelik telifli veya telifsiz hikayeleri hem sesli hemde görsel olarak dinleyip izlyabilecekleri içerik hizmetlerini sunmaktadır.

“ Super Color Kids, Dolphin & Friends, Space Robo, Kids For Stories Kullanma Bedeli”: Şirket’in Hizmet karşılığında hak kazandığı hizmet bedelini ifade eder;

“Resmi Makam”: Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

MADDE – 4 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

Üye sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

Taraflar, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

Üye, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

Taraflar, sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. hükümler dürüstlük ve iyi niyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunması mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.

İşbu sözleşme hükümleri Türk borçlar kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Türk borçlar kanunu’nun 21. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi üye tarafından yapılmıştır. işbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.

işbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE – 5 ÜYELİK

5.1. Üyelik, BeeMentalKids uygulamarı içerisinde yer alan üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla (ve bu Sözleşme’nin aktedilmesiyle) kazanılır.

5.2. Üye, 5.1. madde kapsamında üyeliği kazanmak veye hesap açmak için en az 18 (on sekiz) yaşında (veya daha büyük) olduğunu ve bu koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin en az 13 (on üç) yaşında olması aynı zamanda ayırt etme gücünü haiz olması kaydıyla, 18 (on sekiz) yaşının altında olması halinde, BeeMentalKids uygulamalarına sadece bir ebeveyn veya yasal temsilcisi eşliğinde üye olması ve verilerini vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda Üye, ebeveyninin veya yasal temsilcisinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı incelemiş ve kabul etmiş olduğunu, söz konusu izni takiben verilerinin paylaşıldığını beyan etmektedir. 13 (on üç) yaşın altındaki hiç kimse BeeMentalKids uygulamalarına kendisi doğrudan üye olamaz, kendisine ait kişisel verileri doğrudan kendisi veremez.

5.3. Üyeler, üyelik işlemleri ile ilgili olarak doğru, gerçek ve güncel bilgiler vermekle yükümlüdür. Bu bilgilerin kapsamı Şirket tarafından belirlenir ve gerekmesi halinde değiştirilebilir, kapsamı genişletilebilir. Paylaşılan bu bilgiler Üye tarafından her zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. Üye’nin üyeliğinin devam etmesi için bilgi listesinde yer alan bilgileri temin etmesi ve herhangi bir değişiklik olduğu takdirde bilgilerini güncellemesi gerekir.

5.4. Şirket, Resmi Makamlar’ın düzenleyici veya icrai işlemleri veya yargı kararlarının gereklerini yerine getirmek amacıyla ve taleple sınırlı olarak Üye’nin bilgilerini ilgili Resmi Makamlar ile paylaşabilir. İlgili Resmi Makam’ın bir gizlilik kararı mevcut değilse söz konusu işlemden Üye haberdar edilir.

5.5. Şirket, Üyeler’in Hizmet kapsamında verdikleri tanıtıcı ve/veya şahsi bilgilerinin ve Hizmet’ten yararlanırken yaptıkları tercihlerin, anlaşma veya anlaşamama durumları Şirket tarafından sistemin işlerliğinin denetlenmesi amacıyla kullanılabilir (ve/veya bu bilgileri işleyerek Şirket ile gizlilik sözleşmesi imzalamış şirketlere gönderebilir); anonim hale getirilerek değerlendirmeler ve istatistik çalışmalar yapabilir, bunları genel bir şekilde BeeMentalKids’e üzerinden ilan edebilir.

5.6. Üyeler’in, Hizmet’i alırken bir rumuz (nick name) kullanmaları durumunda söz konusu rumuz, yürürlükteki mevzuata ve ahlaka aykırı olamaz; hakaret, küfür, sövme, aşağılayıcı, kişilik haklarına zarar veren sözler içeremez.

5.7. Üyeler, üyelikten diledikleri zaman çıkabilirler. Bu durumda Üye Şirket’e BeeMentalKids uygulamaları üzerinden üyelikten çıkma isteğini bildirir ve üyelikten silinmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. Bu prosedürler tamamlandığında üyelikten çıkış işlemi gerçekleşir. Üyelikten çıkış tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) üyelikten çıkmanın bir etkisi olmaz.

MADDE – 6 HİZMET’İN ÜYE TARAFINDAN KULLANIMI VE HİZMET BEDELİ

6.1. Üye, BeeMentalKids’e ait olan uygulamaları indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup bu Sözleşme’ye taraf olduktan sonra işbu Sözleşme koşulları dâhilinde Hizmet’ten yararlanmaya başlayabilir. Hizmet, Üye tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar için kullanılabilir.

6.2. Üye, oluşturacağı hesap ile sınırlandırılmış içerikten herhangi bir bedel ödemeksizin yararlanma hakkına sahiptir. Üye, dilerse içeriğin tamamından yararlanmak için 1 (bir) aylık, 12 (oniki) aylık veya süresiz paketlerden herhangi birini sözleşme bedelini ödeyerek (“Sözleşme Bedeli”) satın almak koşuluyla Hizmet’ten seçtiği paket kapsamındaki süre boyunca yararlanmaya devam edebilir. Sözleşme bedelinin ayrıntıları Satın Alma Sözleşmesi’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

6.3. Sözleşme Bedeli’ne ait düzenlenen fatura/faturaların müşteri nüshaları Şirket’in merkez adresindeki işyerinde saklanır. Üye tarafından fatura/faturaların kendi adresine gönderilmesinin talep edilmesi halinde, Şirket tarafından belirlenecek kargo şirketi aracılığı ile kargo ücreti Üye tarafından ödenmek koşuluyla Üye’nin adresine gönderilebilir. Ayrıca Sözleşme Bedeli’ne ait fatura/faturaların müşteri nüshaları Üye’nin onay vermesi halinde elektronik ortamda elektronik fatura olarak da Üye’nin BeeMentalKids uygulamalarına kayıt olurken vermiş olduğu e-mail adresine iletilebilir.

6.4. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak kendi Hizmet ile ilgili olarak promosyon kodları veya kampanyalar oluşturabilir. Söz konusu promosyon kodları veya kampanyalar ile ilgili olarak Şirket Üyeler’i Üye’nin bu kapsamda bilgilendirmeyi seçmiş olması halinde bilgilendirecektir. Ayrıca Şirket, anlık/anında bildirim (push notifications) yolu ile de Üye’yi haberdar edebilecektir. Üye, Şirket’in promosyon veya kampanya ile sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem ve/veya eylemde bulunmamayı, 13-18 yaş arasında ve ayırt etme gücünü haiz ise her halükarda ebeveyninin ya da yasal temsilcisinin ilgili promosyona/kampanyaya katılım kapsamında rızasını aldığını kabul ve beyan eder. Promosyon kodları veya kampanyalar; amacına ve hukuka uygun olarak kullanılmalı, Şirket tarafından yazılı olarak onay verilmedikçe bir başkasına devredilmemeli ve yalnızca promosyon veya kampanya için öngörülen şartlara uyulması koşuluyla kullanılmalıdır. Promosyon veya kampanyalar Şirket tarafından dilediği zaman herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilebilir. Üye’nin iptal edilen promosyon veya kampanyaya istinaden Şirket’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

6.5. Üye, her zaman kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesi konusunda rızası alınması aşamasında sağlanan ticari elektronik ileti alımını reddetme imkan mekanizmasına sahiptir. Her zaman promosyonlara/kampanyalara ilişkin ticari elektronik ileti alımını, ilgili iletide belirtilen şekilde reddedebilecektir. Ayrıca Üye, anlık/anında bildirim (push notification) yolu ile bildirim almamayı seçmesi halinde bunu, cihazının ayarlarından gerçekleştirebilecektir.

MADDE – 7 TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1 Üye, BeeMentalKids uygulamalarına üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle ve/veya Üye bilgilerinde değişiklik olmasına rağmen Üye tarafından güncellenmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2 Üye'nin BeeMentalKids uygulamalarının kullanılması için üyelik kapsamında aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin ve BeeMentalKids uygulamalarından yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi vb.) kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.

7.3 Üye, üyeliğini başka birine devredemez.

7.4 Üye, BeeMentalKids uygulamalarını kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran Üye’ye ait olacaktır.

7.5 Üye, BeeMentalKids uygulamaları hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamayacağı gibi BeeMentalKids uygulamaları veya yazılımın güvenliğini tehdit edecek, çalışmasını engelleyecek faaliyetlerde de bulunamaz.

7.6 BeeMentalKids uygulamalarında Üye'ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler, paylaşılan görüntüler, mesajlar, yorumlar ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler’in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca duruma göre Üye sorumludur. Bu görüş, görüntü, yorum, mesaj ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Şirket’in, Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaşacağı mesajlar, yorumlar veya görüntüler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler veya paylaştığı görüntüler, yorumlar veya mesajlar nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.7 Şirket, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Üye bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye bilgi ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

7.8 BeeMentalKids uygulamalarında bulunan tüm materyaller yalnızca eğitsel amaçlar için sağlanmıştır. Şirket, BeeMentalKids uygulamalarında ki materyallerin kullanımına, kullanım sonuçlarına, doğruluğuna, kesinliğine, güvenilirliğine dair garanti vermez ve hiçbir beyanda bulunmaz.

7.9 BeeMentalKids uygulamalarında Üye tarafından kullanılmasından dolayı uğranabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarardan Şirket sorumlu değildir.

7.10 BeeMentalKids, Şirket’in kontrolünde bulunmayan, Şirket tarafından kurulmamış, işletilmeyen veya düzenlenmemiş diğer web sitelerine veya uygulamalara link verebilir, bu sitelere veya uygulamalara ilişkin referans içerebilir. Söz konusu diğer uygulamaların veya web sitelerinin içeriğinden veya içerdikleri diğer link ve/veya referanslardan veya bunların sunduğu ürün/hizmetlerden Şirket sorumlu değildir. Bu linkler, bağlantı yapılan web sitesinin sahibini veya söz konusu siteyi işleten kişiyi destekleme amacı veya içeriğindeki herhangi bir bilgi, ifade veya görsele yönelik herhangi bir beyan veya taahhüt niteliği taşımamaktadır. Aynı şekilde BeeMentalKids uygulamalarında yer alan veya BeeMentalKids uygulamaları üzerinden link ile bağlantı sağlanan reklamların, tanıtımların veya bannerların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün, hizmet ve diğer içerikten de Şirket sorumlu değildir.

7.11 Üye, BeeMentalKids uygulamaları üzerinden ulaşılan BeeMentalKids Gizlilik Politikası’nın işbu Sözleşme’nin bir parçası olduğunu ve burada yer alan hükümleri okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12 Üye, kendisi tarafından oluşturulan kullanıcı profilini üçüncü bir kişiye devredemez veya üçüncü kişinin kullanımına izin veremez. Üyeler bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Şirket’in onayı olmadan devredemezler. Şirket Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini 3. kişilere devredebilir.

7.13 Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, ihlallerden doğan cezai ve hukuki sorumluluk şahsen Üye’ye aittir. Üye, ihlalleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan Şirket’i ari tutacaktır. Ayrıca; söz konusu ihlaller nedeniyle Şirket’in Üye’den tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7.14 Şirket’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın Üye'nin üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve Üye'ye ait tüm bilgi, veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

7.15 BeeMentalKids uygulamalarda genel görünüm, tasarım ve yazılımı ile site içerisindeki metin ve görsel içerikler ile diğer tüm içeriklere, marka, logo, know-how ve diğer ögelere ilişkin telif hakkı ve/veya her türlü fikri mülkiyet hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Bunlar Üye tarafından Şirket’in yazılı izni olmaksızın hiç bir surette kullanılamaz, iktisap edilemez, değiştirilemez, kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. BeeMentalKids veya içeriğinin Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, erişilebilir olması Üye’ye hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

7.16 Şirket, Üye'nin kişisel bilgilerini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) Üye'nin rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) BeeMentalKids üzerinden ulaşılabilecek olan BeeMentalKids Gizlilik Politikası’na uygun şekilde ve/veya (d) işbu Sözleşme’de ayrık olarak düzenlenen hallere uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir. Şirket, soruşturma için talep edilen bilgi ve belgelere erişmek amacıyla Üye’nin gizli bilgilerinde veya kayıtlarında inceleme yapabilir.

7.17 BeeMentalKids uygulamalarının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, BeeMentalKids uygulamalarına üye olmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek (spam, virus, truva atı da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

7.18 Şirket, Hizmet’in kapsamını, BeeMentalKids uygulamalarının içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman BeeMentalKids uygulamaları üzerinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

7.19 Şirket, işbu Sözleşme'nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Üye için hüküm ifade edecektir.

7.20 Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini iyileştirmek, BeeMentalKids uygulamalarının kullanımını kolaylaştırmak için, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik çalışmalarda bu Üyeler’in kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, Üye’nin BeeMentalKids uygulamaları üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.

7.21 Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Üye sorumludur. Üye, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan BeeMentalKids uygulamalarına erişmesi veya Hizmet’i kullanması durumunda mobil ağ verisinin kullanılabileceğinin, mesajlaşma tarifeleri ve ücretleri uygulanabileceğinin bilincindedir. Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve BeeMentalKids uygulamalarını güncel tutmak Üye’nin sorumluluğundadır. Şirket, hiçbir surette sunduğu Hizmet’in veya BeeMentalKids’in uygulamalarının belirli bir cihaz veya yazılım ile çalışacağını, materyallerin içerdiği işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti ve taahhüt etmemektedir. Üye, Hizmet’in ve/veya BeeMentalKids’in uygulamalarının internet kullanımına bağlı olarak arızalara ve gecikmelere maruz kalabileceğini kabul eder. Teknik sorunlar sebebiyle BeeMentalKids uygulamalarına erişiminde yaşanan kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan Şirket sorumluluk üstlenmez.

7.22 İşbu Sözleşme kapsamında Şirket için yazılan sorumsuzluk kayıtları Şirket çalışanları ve ortaklarına da şamildir.

7.23 Şirket’in önceden onayı olmaksızın, Üye’nin BeeMentalKids uygulamaları üzerinden yapacağı herhangi bir işlemde, başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.

MADDE – 8 SÖZLEŞME’NİN FESHİ

8.1 İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Şirket işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir.

8.2 Üye’nin fesih işlemi BeeMentalKids uygulamaları üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE – 9 SON HÜKÜMLER

9.1 Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve ona göre yorumlanacaktır.

9.2 Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme'den doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul Çağlayan İcra Daireleri yetkilidir.

9.3 Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

9.4 Münhasır Delil Niteliği: Taraflar işbu Sözleşme çerçevesinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, Şirket’e ait belge ve elektronik kayıtların, söz konusu uyuşmazlık bakımından münhasır delil niteliğinde olacağını kabul ederler.

9.5 Şirket İletişim Bilgileri: Şirket’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Unvan: KarıncaEvent Organizasyon Turizm Reklam Bilişim Otomotiv Ticaret Limited Şti.
Adres: Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sk. Rings Rezidance No:10 D:42
 Kat:2 Sancaktepe -İstanbul
Telefon: +90216 445 24 15 / E-posta: info@beementalkids.com  

9.6 BeeMentalKids Üzerinden Yapılan İşlemler: BeeMentalKids üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Taraflar’ı bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.

bottom of page